Hmoob

Yog koj muaj lus nug dab tsi, sau ntawv los sis hu tuaj rau peb raws li hauv qab no.

Email: gardens@rootedwi.org

Xov tooj: 414 436 5025.  Hu tus xov tooj nov yog koj xav tau kev pab los tsis li koj xav tau ib daim teb.

Chaw Nyob: 
Rooted
Attn: Gardens Network
2702 International Lane, Suite 200
Madison, WI, 53704

XYOO 2021 WISCONSIN KEV SIB THAM TXOG ZEJ ZOG DAIM TEB

Ceeb toom: Qhov 2019 novel coronavirus (COVID-19) yog ib yam kab mob vais lav tshiab uas yog ua kab mob rau feem txoj kev ua pa. Nws kis ib tus rau ib tus los yeej tau. Vim yam kab mob vais lav no tseem tshiab, peb tseem tsis tau paub txhua yam, tiamsis peb niaj hnub kawm ntxiv txog tus kab mob COVID-19. Tej chaw uas saib xyuas kev noj qab nyob zoo hauv Wisconsin yeej siv zog kawg los mus cheem tus kab mob COVID-19 kom tsis txhob kis ntuav dav hauv Wisconsin. Sawv daws yuav tsum pab cheem thiaj li tau.

Zeg Zog Cov Teb Zaub thiab tus kab mob

Daim paib rau Coronavirus

Yeeb yam txog Coronavirus: Qhov nov thiab Qhov nov.

Kawm ntxiv

English, Español, Hmoob Multilingual Social Distancing Sign 

%d bloggers like this: