Hmoob

Yog koj muaj lus nug dab tsi, sau ntawv los sis hu tuaj rau peb raws li hauv qab no.

Email: gardens@rootedwi.org

Xov tooj: 414 436 5025.  Hu tus xov tooj nov yog koj xav tau kev pab los tsis li koj xav tau ib daim teb.

Chaw Nyob: 
Rooted
Attn: Gardens Network
2702 International Lane, Suite 200
Madison, WI, 53704

Zeg Zog Cov Teb Zaub thiab tus kab mob

Daim paib rau Coronavirus

Yeeb yam txog Coronavirus: Qhov nov thiab Qhov nov.

Kawm ntxiv

English, Español, Hmoob Multilingual Social Distancing Sign 

%d bloggers like this: