Xyoo 2021 WIsconsin Kev Sib Tham Txog Zej Zog Daim Teb

Lub 2 hlis hnub tim 12 -13. 

Muaj kev cob qhia hauv computer nrog cov neeg teem kev ua zej zog daim teb thiab cov neeg ua teb txog cov kev ua teb thiab ua tus coj.  Mus tshawb kom paub tshaj no thiab mus cuv npe ntawm qhov nov thiab qhov nov.

Rau kev sib tham pab cuam rau qhov lwm yam lu ntawm lu As kiv (English), thov sau ntawv rau 920-391-4660, margaret.franchino@browncountywi.gov.  Rau kev sib tham pab cuam rau kev puas cev xws li tes taw, thov sau ntawm rau: 920-391-4660, margaret.franchino@browncountywi.gov.

WI Conference poster Hmoob

 

%d bloggers like this: